April 12, 2022

Ellen Lycke och Julia Nyberg skrev bästa studentuppsatsen inom jämställdhet, trafik och transport 2021

Jämställdhet inte är integrerat i ÅVS-processen idag och utredare på Trafikverket har svårt att hantera jämställdhet utifrån dagens metoder och kunskapsgrund, det konstaterar Ellen Lycke och Julia Nyberg som fick nätverkets pris för bästa studentuppsats 2021.

Genom att undersöka åtgärdsvalsstudien som metod för problemformulering och åtgärdsgenerering har de analyserat hur jämställdhet behandlas i ett tidigt skede av planeringsprocessen på Trafikverket. Med hjälp av ett teoretiskt ramverk baserat på Carol Bacchis idéer om problemrepresentation och Christian Dyméns tabell om feminina och maskulina attribut har intervjuer med utredare på Trafikverket analyserats diskursivt. I sitt examensarbete har Ellen Lycke och Julia Nyberg genomfört intervjuer med totalt åtta utredare och utredningsledare på Trafikverket inom den nationella ÅVS-gruppen för att undersöka hur jämställdhet hanteras i Trafikverkets planeringsprocesser, med fokus på ÅVS-processen.

Deras studie visar att jämställdhet inte är integrerat i ÅVS-processen idag och att utredare på Trafikverket har svårt att hantera jämställdhet utifrån dagens metoder och kunskapsgrund. De konstaterar att detta leder till att de beslut och åtgärder som genereras i ÅVSen inte inkluderar ett jämställdhetsperspektiv. Studiens slutsatser grundas i att fler feminina attribut behöver inkluderas i ÅVS-processen för att jämställdhetsfrågan inte ska förminskas eller förenklas. Kunskap och förståelse för jämställdhetens roll i transportsystemet tillsammans med tydlig styrning och konkreta riktlinjer från Trafikverkets ledning behövs därtill för att jämställdhet ska kunna integreras i ÅVSen, konstaterar Ellen och Julia.

Ellen Lycke och Julia Nyberg har studerat hållbar stadsutveckling på Sveriges landsbruksuniversitet, och slutförde sitt examensarbete under 2021. Examensarbetet genomfördes med handledning av Gunilla Lindholm (SLU) och Lena Smidfelt Rosqvist (Trivector).

Sammantaget är detta ett mycket välskrivet examensarbete som tar upp ett viktigt och svårt ämne vilket också resultaten från studien visar. Arbetet synliggör att jämställdhetsperspektivet inte är inkluderat i transportplaneringen  på ett systematiskt sätt och att det saknas förutsättningar utifrån dagens metoder, styrning och kunskapsgrund. Det är mycket positivt att studien inte bara fokuserar på att beskriva utmaningarna utan också ger förslag på lösningar. Ellen och Julia mottog sitt pris på nätverkets årsmöte den 8 mars 2022.

Ellen Lycke arbetar numera som forskningsassistent på Lunds universitet och Julia Nyberg som trafik- och samhällsplanerare på Ramböll.

Läs mer om resultaten i Ellen Lyckes och Julia Nybergs examensarbete som finns här:
https://stud.epsilon.slu.se/17021/1/lycke_et_al_210604.pdf

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.