Om nätverket

Vi samlar Sveriges främsta forskare, konsulter och praktiker inom jämställd transportplanering

Nätverket jämställdhet i transportsektorn samlar Sveriges främsta forskare, konsulter och praktiker inom jämställd transportplanering. 2022 firade nätverket 20 år och har sedan dess drivit jämställdhetsfrågor inom trafik- och samhällsutvecklingen.

Ikon med färgglada figurer och transportmedel

Riksdagens mål för jämställdhet inom transportpolitiken

I december 2001 antog riksdagen ett sjätte delmål för transportpolitiken: ”Ett sjätte delmål inom transportpolitiken införs. Målet ska vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.”

I maj 2009 fattade riksdagen beslut om en revidering av de transportpolitiska målen. Jämställdhet blev då del av Funktionsmålet Tillgänglighet: ”Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken ska medverka till ett jämställt samhälle”.

Kvinna som promenerar i stan
Om nätverket

Nätverkets värdegrund

Nätverket definierar jämställdhet som att alla oavsett kön har likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden. Jämställdhet i transportsektorn är viktigt som:

  • Ett mål i sig då det skapar en transportsektor som fungerar för, och tar hänsyn till, alla människors behov och önskemål.
  • En metod för att nå andra mål så som hållbara, säkra och effektiva transporter.
  • Ett verktyg för att analysera och förbättra hur transportsystemet är uppbyggt och vilka normer och värden som är styrande.

Utöver jämställdhet kopplat till kön tror vi att ett intersektionellt perspektiv behövs för att nå hela vägen. Med det menas att se hur fler maktordningar samverkar, förändrar och förstärker varandra så som exempelvis kön, etnicitet, socioekonomi, ålder och funktionsförmåga. Ledord för nätverket är alltid kön, aldrig bara kön.

Om nätverket

Vad får du?

Som medlem får du möjlighet att träffa andra med intresse av att driva jämställdhetsfrågor inom trafik- och samhällsutvecklingen. Nätverket anordnar nätverksträffar i Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Linköping och Borlänge ett antal gånger per år där alla medlemmar är välkomna. Till nätverksträffarna bjuds forskare, planerare och praktiker in för att presentera och diskutera ämnen kopplade ett jämställt transportsystem. Du som medlem får möjlighet att nätverka med personer som delar ditt engagemang och kan med hjälp av stödet driva jämställdhetsfrågorna enklare på hemmaplan.

Om du vill anordna nätverksträffar i andra delar av Sverige så kan styrelsen koppla ihop dig med medlemmar i din närhet så att du enkelt kommer igång.

Parkerade cyklar