May 31, 2023

Ett transporteffektivt samhälle genom jämställdhet i hållbar kommunal transportpolitik

Annica Kronsell, Professor i statsvetetenskap och samhällsvetenskapliga miljöstudier, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet berättar om Forskningsprojektet: Ett transporteffektivt samhälle genomjämställdhet i hållbar kommunal transportpolitik (2020-2023) Finansierat av Energimyndigheten.

Projektet intresserar sig för relationen mellan jämställdhet och hållbar transportpolitik. Finns en sådan relation och hur uttrycks den? Utgångspunkten var att ett jämställt transportsystem kan potentiellt bidra till klimatmål för om män reste som kvinnor, skulle utsläpp från persontransporter minska med cirka en femtedel. Vi har prövat och fastställt att det inte finns några enkla samband mellanjämställdhet och hållbara beslut i transportsystemet. Män är dock klart överrepresenterade i kommunalt transportbeslutfattande, den lägst andel kvinnor finns i kommunala nämnder där transportplanering och beslut tas och vi visar att beslutsfattande kan kopplas till maskulina och feminina hållbarhetsnormer som i sin tur påverkar hållbarhetsarbetet. Det handlar inte enbart om kön, politiskideologi är viktigt. Genom vår analys av 8 kommuner bidrar vi med en bättre förståelse om hur kön och hållbarhet påverkar praktiska beslut som tas inom transportpolitik. Det är i ”görandet”, i urval och beslut om konkretatransportlösningar, som normer kring kön och hållbarhet uttrycks. Maktrelationer uttrycks som spänningar och konflikter mellan olika trafikslag och lösningar.

Föredraget presenterar resultaten från projektet med hjälp av konkreta exempel från flera av de studerade kommunerna.

Plats: Zoom

Datum och tid: 31/5 kl 11.30-13.00

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.